Projekty

Planowane projekty do ogłoszenia przez RPO:

 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie

marzec-kwiecień 2020 r.

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej: a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej, b) programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, d) programy wychodzenia z bezdomności, e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności; 2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej,

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie www.rpo.lubelskie.pl

2 507 694,06 + 11 000 000,00 zł

Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków jest uzależnione od dostępności alokacji przeznaczonej dla danego Działania

 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

styczeń-luty 2020 r.

  1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
  2. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej: a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
  3. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego.
  4. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego www.rpo.lubelskie.pl

12 000 000,00 + 1 600 000,00 + 59 656 400,00 zł

Ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie naboru wniosków jest uzależnione od dostępności alokacji (w tym także środków z budżetu państwa) przeznaczonej dla danego Działania oraz wyników renegocjacji RPO WL na lata 2014- 2020 z Komisją Europejską.