Copyright 2018 - Fundacja Fundamenta

Projekty

Projekty do realizacji:

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza
nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/16

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30-12-2016 do 31.01.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
 • Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznye. tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu  pieczy zastęczej placówki wsparcia dziennego, jednostki specjialistycznego poradnictwa,
 • Centra Aktywności Lokalnej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.,

 • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 • Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

 • Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego, treningowego i wspieranego.
 • Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego

 

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%
 2. Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych wynosi 10%
 3. Wymagany minimalny wkład własny wynosi5%.
f t g m