Copyright 2019 - Fundacja Fundamenta

Projekty

Projekty do realizacji:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Konkurs otwarty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18. - od 30.04.2018 do 28.12.2018

 
Kto może składać wnioski? jednostka pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek pomocy rodzinie) z terenu województwa lubelskiego

lub organizacja pozarządowa wyłącznie w partnerstwie z jednostką pomocy społecznej (ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek pomocy rodzinie) z terenu województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie powinno być skoncentrowane na osobach najbardziej oddalonych od rynku pracy, doświadczających złożonych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie społeczne, które w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, głównie na osobach pozostających bez zatrudnienia (w tym długotrwale), osobach młodych, osobach o niskich kwalifikacjach oraz osobach bez doświadczenia zawodowego. Wsparcie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 147 511 800,00  zł

 

 

Programy mobilności ponadnarodowej

dotacja - Nie przewiduje się naboru - POWER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Na co (m.in.): projekty obejmujące programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Dla kogo? publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe.
 
Ile? Poziom dofinansowania 94,29%
 
Minimalny wkład własny 3%
 
Wartość projektu Nie dotyczy
f t g m